.

”Vi bygger ett tryggare boende
med brukaren som utgångspunkt”

Eirhems affärsidé bottnar i en stabil värdegrund med tre bärande teser:
”Hyresgästen som utgångspunkt”, ”Omsorgsfull projektutveckling” och ”Långsiktiga relationer”.
Dessa teser ska alltid upplevas i samarbetet med oss och vi är övertygade om att det gör skillnad för slutresultatet.

Väl rotat samarbete

Effektivitet och flexibilitet under hela processen

Eirhem AB ägs till lika delar av de båda koncernerna Trollängen och MACNAT Holding AB som bl a äger MTA Bygg. Dessa två koncerner är väl rotade i bygg- och fastighetsbranschen och har var för sig ett mycket gott renommé. Med en gemensam vision om kvalitet har vi ett väletablerat samarbete sedan många år tillbaka. En av nyckelfaktorerna till vår framgång ligger i organisationernas storlek. Med en gemensam liten beslutsmässig organisation skapas effektivitet och flexibilitet under hela processen. Tack vare ett nära samarbete med vårt systerföretag Midhem Projektutveckling AB kan vi ta oss an projekt med alla typer av boendeformer som t.ex bostadsrätter och radhus.

Att bygga miljösmart i längden

Vi söker ständingt nya innovationer

Energieffektiva lösningar är viktiga när vi utvecklar och bygger våra fastigheter. Låg energiförbrukning uppnår vi genom ett välisolerat klimatskal med lågenergifönster samt balanserad till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning via FTX-aggregat eller värmepumpar. Ett smart styrsystem ger optimal inomhuskomfort och sänker energiförbrukningen med över 25 procent.

För att hela tiden bli bättre i miljö- och klimatfrågor söker vi ständigt nya innovationer somkan bidra till en hållbar utveckling och numera gör vi även investeringar i solcellsanläggningar på de fastigheter där det är möjligt.

Att bygga anpassningsbart

Skalbart efter behov

Eirhems koncept är skalbart efter behov och tillsammans med våra egna och externa specialiserade arkitekter anpassas storlek och uttryck efter boendets tänkta placering så att det smälter in i stadsbilden och befintlig bebyggelse. Att vi tar med oss ett modultänk in i själva byggprocessen ger oss en effektiv och smidig process som minskar byggtiden. Eirhem samarbetar med ett flertal arkitektbyråer med specialkompetens inom vård, omsorg och bostäder.